Zásady ochrany osobních údajů

 1. Základní ustanovení


 1. Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je obchodní společnosti SELFYZIO s. r. o., se sídlem Nekázanka 881/9, Nové Město (Praha 1), 110 00 Praha, IČO 06332692, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 280394 (dále jen „správce“).


 1. Kontaktní údaje správce jsou následující: 


 1. Osobními údaji jsou údaje týkající se identifikování fyzické osoby nebo identifikovatelné fyzické osoby, kterou můžeme identifikovat přímo nebo nepřímo, zejména na základě obecně použitelného identifikátoru, jiného identifikátoru, jako je například jméno, příjmení, rodné číslo, lokalizační údaje, nebo online identifikátoru, nebo na základě jedné nebo vícerých charakteristik nebo znaků, které tvoří její fyzickou identitu, fyziologickou identitu, genetickou identitu, psychickou identitu, mentální identitu, ekonomickou identitu, kulturní identitu nebo sociální identitu.


 1. Správce nejmenoval zprostředkovatele na ochranu osobních údajů.


 1. Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů


 1. Správce zpracovává osobní údaje, které mu poskytl zákazník a nebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění objednávky.


 1. Správce zpracovává identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění objednávky.


 1. Správce dále zpracovává osobní údaje zákazníků také v souvislosti s marketingovými aktivitami správce a s vyřizováním dotazů, hodnocením a recenzemi produktů. 1. Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů


 1. Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je


 • plnění smlouvy mezi zákazníkem a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,

 • oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR,

 • souhlas zákazníka se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti v případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služby. 


 1. Účelem zpracování osobních údajů je


 • vyřízení objednávky zákazníka a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi zákazníkem a správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit,

 • zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit. 


 1. Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR.


IV.    Doba uchovávání údajů


 1. Správce uchovává osobní údaje 


 • po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi zákazníkem a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 15 let od ukončení smluvního vztahu). 

 • po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu. 


 1. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže. 


V.     Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)


 1. Příjemci osobních údajů jsou osoby 

 • podílející se na dodání zboží / služeb / realizaci plateb na základě smlouvy, 

 • zajišťující služby provozování e-shopu a další služby v souvislosti s provozováním e-shopu,

 • zajišťující marketingové služby.


VI.    Práva zákazníka


 1. Za podmínek stanovených v GDPR má zákazník: 


 • právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR, 

 • právo na opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR. 

 • právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR. 

 • právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a 

 • právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR. 

 • právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce uvedený v čl. I těchto podmínek. 


 1. Zákazník se může kdykoliv obrátit s podnětem či stížností ve věci zpracování osobních údajů na dozorový orgán, a to na Úřad na ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, webové stránky https://www.uoou.cz/.


 1. V případě, že by se zákazník domníval, že správce provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou jeho soukromého a osobního života nebo v rozporu s příslušnými právními předpisy, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:


 • požádat správce o vysvětlení a to e-mailem na adresukontaktpylonas@protonmail.com;

 • vznést námitku proti zpracování a požadovat e-mailem zaslaným na adresu kontaktpylonas@protonmail.com, aby správce zajistil odstranění takto vzniklého stavu (např. blokováním, provedením opravy, doplněním nebo likvidací osobních údajů). Správce o námitce neprodleně rozhodne a informuje zákazníka. Nevyhoví-li správce námitce, má zákazník právo obrátit se přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů. Tímto ustanovením není dotčeno oprávnění zákazníka obrátit se se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů přímo.


 1. Zákazník může svá výše uvedená práva uplatnit písemně na adrese SELFYZIO s. r. o., Nekázanka 881/9, Nové Město (Praha 1), 110 00 Praha či kontaktpylonas@protonmail.com.


 1. Požádá-li zákazník o informaci o rozsahu či způsobu zpracování svých osobních údajů, je mu správce povinen tuto informaci předat neprodleně, nejpozději však do jednoho měsíce od obdržení žádosti.


 1. Pokud zákazník uplatní právo na přístup k osobním údajům v elektronické formě, správce mu požadované informace poskytne rovněž v elektronické formě, ledaže zákazník požádá o jiný způsob poskytnutí informací.


 1. Správce je oprávněn v případě opakované a nedůvodné žádosti o poskytnutí fyzické kopie zpracovávaných osobních údajů účtovat přiměřený poplatek za administrativní náklady s tím spojené.


VII.    Podmínky zabezpečení osobních údajů


 1. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.


 1. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě, zejména použití antivirových programů, bezpečné uložení záloh, bezpečná přístupová hesla.


 1. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.


VIII.     Závěrečná ustanovení


 1. Veškeré právní vztahy vznikající v souvislosti se zpracováváním Osobních údajů se řídí právním řádem České republiky, a to bez ohledu na to, odkud byl přístup k nim realizován. K řešení případných sporů vzniklých v souvislosti s ochranou soukromí mezi zákazníkem a správcem jsou příslušné české soudy.


 1. Zákazníci, kteří prostřednictvím objednávkového formuláře poskytnou své osobní údaje za účelem uzavření kupní smlouvy se správcem či poskytnou souhlas se zpracováním Osobních údajů tak činí dobrovolně, svým jménem a správcem jejich činnost nijak neřídí.


 1. Znění těchto zásad může správce změnit či doplňovat. O každé takové změně správce informuje zákazníky e-mailem nejméně 30 dnů před nabytím účinnosti změn.


Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 18. 4. 2021